Pular

Adèn kala madjoddiri èh  yimbèmun ma adènmun sabu pirö, ma si léidi dimbi, ma diyan ari bonni, ma hèguè ari ma inö hanni dogudè léidimun fi dandugol horèmun, inö wawi landadè balla èhfè innètèbhè Croix Rouge fi wallugol ino yitira yimbèmun bèn ma adènmun madjudo. Kagnun Croix rouge, wadè kala kö wawi fi yitugol ontigui èdèru aduna on ko (woni fi madjordiribhè bhèn) guèra no ontigui yidira èh bhèngurè mundèn.

Eèh dèrumun Croix Rouge Belgiki hinö wawi walludè fi:

  • thabitugol yimbhè madjirabhè (bhèngurèmun) madhun madjubhè;
  • wawindira, windugol mo kalamun  èh yitondira si tawi bhè wawata noddudè yohuta ma hinö wodhodiri;
  • yitugol mussithömun guèra hah yitida nokkun gotun fè balla Croix Rouge tawutodira bhèngurèdèn fowumun nonkungotun.

Kagnun Croix Rouge belgiki nowawi:

  • hinö wawi labhindè andina fi adèn madjudhö èdèru ( guèru pirô fédjudhö guila dubhi);
  • djonna ma kèidiri (si tawi Croix Rouge – CICR – yawunö yigolma kö kassö si ah nanganoma);
  • andinma kadi si tawi hinö wawi madhun wawata djonkudè fimun si tawi satta madhun hino satti walludè.

Mö kala wallètè nö hanira nön dhèn èh mö kala kö landikön, lèidi kala nö djodhori nön dhèn, èh kagnunma guèrèdji kö wonikön kö léidimun…

Sabudji thithi nö wodi fi thabhutugol yimbhè madjubhè bhèn

Croix Rouge inö mari kagnun kadi kö munkon fi yitugol yimbhè madjubhè.

Gotô hikki fi yimbhè madjubhè hara inö yahudè lèidi portö èh dèru lèidhè portö. Sabu. Mö kala nö wawi darudè kagnun ma èh fotodji wonubhè thabhitèdè fè musibhèmun bhèn.

Höya hinö hikki fi pirodji èh guèrèdji wathuthi fèdö djoni. Sabu mun inö wawi walludè yimbhè madjordirbhè yitida humpitordira. Lèidi tawadimun kö : Bosnie, Croatie, Philippine, Kossovo, Népal èh Somalie.

Hara mökala nö wawi arudè landö kö innètè Service Tracing/Fi dhabhutugol sibhèmun madjubhè.

Si woni kö landakon inö tawa, èh wallugol on ahdèn gôtö yidèi èh mön fi wallugol nö yitira madjubhè bhèn.

Si on wawata halakan fransè, nerladè, ma anglè, mèn wawèi nodugol fédjinöwö halakan. Nha wawi adorudè hadèn mö holidha kadi fi yö fédjin halakan.

Eèh dèru kö yidètènkon, mi sifotö honnö mèn golirta èh dèrumun inö wodi kèididji kö hanutha ébbindè. Din kèidiri nabhètè kö Croix Rouge /  (mathun CICR) nabhè han lèidi kô midjitha bhèngurè madèn nö tön. Si howuti tôn yinbhè nö tön hikkibhè èh fi mun, bhè wawèi thabhutudè nöbhè yitira madjubhè bhèn.

Nö mèn hèndori humpitagol bhè fi mön, mèn handi nèi mökalamun. Nö mèn wawiri wallilgol( kö landagol èh thabhitugol) èhnö lèididin nö bhutiri non.Mènèn mèn wawata innudè hondosèwi mèn yitugol madjubhè bhèn, bhari hinö wawi nébhugol.

Kala kö mèn wadhata yobhètakè èh fopumun kö gundo wonata hakudèmèn.

 

Download the PDF

For more information: